Hvad betyder inklusion?

I Skive Kommune arbejder alle daginstitutioner målrettet  for at skabe et inkluderende miljø. Der er enighed om, at alle børn  skal sikres ret til at indgå og deltage i lokale fællesskaber, der hvor de vokser op og hører til. Der skal være lige muligheder for alle børn og til gavn for alle.

 • Det vigtigste i et barns liv er ”at være med” – at være en del af fællesskabet.
 • Inklusion er fællesskabets pædagogik.
 • Kort sagt kan man sige, at inklusion handler om at undgå  at udelukke andre.

En forsker har udtalt at: ”der har længe været opmærksomhed på de børn der falder ud….men ikke hvad de falder ud af”. Vi retter derfor fokus mod fællesskabets muligheder, så det giver mulighed for at alle kan være med.

For at inklusion kan lykkes er forældregruppen en meget vigtig samarbejdspartner.

 • Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan I omtaler legekammerater derhjemme.
 • Det er vigtigt at kunne se værdien i, at når jeres barn er sammen med andre børn, der måske ikke umiddelbart ”ligner” barnet selv, så er det en mulighed for at jeres barn kan udvikle sig bedst muligt.
 • Der er plads til forskellighed og vi lærer af hinanden – vi er hinandens forudsætninger for udvikling.

Læs her om personalets refleksioner om inklusion i vores børnehave.

For at sikre et kvalitativt pædagogisk arbejde har vi tilrettelagt en struktur, hvor vi skaber mulighed for differentierede børnefællesskaber, hvor diversitet, kulturelt og socialt, kan blive en drivkraft i fælles læring.

 • Vi har aldersopdelte grupper (yngste, mellem og ældste) Vi bruger grupperne når vi skal på tur / har en fællesoplevelse / fødselsdag / motorik eller gymnastik. 
 • Vi er relationsopdelte i 4 spisegrupper, dvs. barnet spiser altid med kontaktpædagogen.
 • Vi har fysiske rammer, der også giver mulighed for, at vi på tværs af hele huset kan samles omkring en særlig funktion eller aktivitet.

For at sikre kvalitativ refleksion over planlægning og tilrettelæggelse af pædagogisk praksis, der fremmer deltagelse, samt skaber sikring af differentierede læringsmuligheder har vi:

 • Ressourcepersoner på udvalgte temaér af væsentlig karakter. Ressourcepersonerne er ansvarlig for at give inspiration til øvrige kollegaer mht. at sætte fokus på tiltag / indhold / aktiviteter der sikrer, at alle børn har mulighed for at deltage – differentierede læringsmuligheder. 
 • Nedsat arbejdende udvalg til planlagte projekter og temaer på årsplanen. Udvalget udarbejder en 7-kant over projektet/temaet og denne drøftes i personalegruppen.

For at sikre kvalitative relationer mellem voksen og barn, der er forudsætningen for udviklende samspil har vi:

 • Besluttet at alt fast pædagogisk personale skal opkvalificeres i arbejdet med egen relationskompetence og skal certificeres i ICDP niveau 1
 • Fokus på at inklusion ikke må blive en handlingsanvisende ”metode”, men at vi altid skal bruge vores dømmekraft ud fra forudsætninger og situation. Fokus på at medreflektere de forudsætninger og præmisser, som vi tænker og handler ud fra, så vi flytter fokus fra overvejende at forholde os pædagogisk til individer med bestemte problemer eller ressourcer til overvejende at forholde os såvel kontekstuelt, relationelt og kulturelt til, hvordan man som pædagog, gennem sin egen deltagelse, kan påvirke det sociale livs fællesskaber i en mere socialt inkluderende retning. Dette fokus opnås ved at arbejde hen imod en kultur blandt personalet, hvor det er forventningen, at man spørger ind til hinandens praksis – ud fra et fagligt perspektiv.

For at sikre, at personalet er kvalificeret til at supervisere hinanden i pædagogisk praksis, samt kvalificeret til at rådgive forældre har vi:

 • Besluttet at en del af det pædagogisk personale skal opkvalificeres i arbejdet med andres relationskompetence og derfor på sigt skal certificeres i ICDP niveau 2

For at sikre et inkluderende miljø i og udenfor børnehaven har vi et forældresamarbejde hvor:

 • Forældre altid inddrages i arbejdet med tidlig indsats.
 • Åbenhed om dilemmaet ”individ & fællesskab”
 • Procedurer for forældresamarbejdet (fælles skabeloner til samtaler) hvorved personalet deler viden og ansvar i forhold til alle børn 

For at sikre et fælles syn på fokusfelter har vi besluttet flg.:

 • Vi har lavet en arbejdsmodel, hvor det vi gør afspejler vores værdier og holdninger til inklusion. Arbejdsmodellen starter til august 2012
 • Essensen er, at de tilførte ressourcer (fra omlægningsprocessen)  ikke er knyttet til en enkelt person, men er en pulje. Til det månedlige stuemøde laver personalet en fokusplan sideløbende med aktivitetsplanen, hvor de når til enighed om, hvilke fokuspunkter der er relevante i den kommende måned i forhold til arbejdet med en inkluderende kultur og tidlig indsats. Personalet beslutter hvem der er den bedst egnede medarbejder til den givne indsats og hvornår det kan lade sig gøre. Fokus kan være iagttagelser, refleksioner eller handlinger.

For at forholde os stigmatisering har vi et fokus på flg. pædagogiske dilemma:

”Et fokus udelukkende på vanskeligheder kan stigmatisere et barn og fastholde det i en udsat position. Et fokus udelukkende på ressourcer kan betyde, at et barn ikke får tilstrækkelig hjælp til specifikke problemstillinger”.

Vi flere redskaber, når vi oplever et barn i en udsat position / med specifikke vanskeligheder.

 • Stafetlog, hvor vi er centrum for de flerfaglige indsatser
 • Indstilling til PPR
 • Vidensdeling i netværk i lokalområde 6
 • Anonym eller konkret sparring af ergoterapeut, psykolog og tale- hørekonsulent.

 

Publiceret 10-10-2019